Top 10 nạp thẻ

 • 1
  Hiệu Trần Hiệu Trần
 • 2
  Đặng Huy Công Đặng Huy Công
 • 3
  Long Black Tran Long Black Tran
 • 4
  Kiler Tulen Kiler Tulen
 • 5
  Niềm Đao Niềm Đao
 • 6
  Kenny Nguyễn Kenny Nguyễn
 • 7
  Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn
 • 8
  Dũ Thành Dũ Thành
 • 9
  Nguyễn Hải Dương Nguyễn Hải Dương
 • 10
  Phạm Vũ Phạm Vũ

Lịch sử giao dịch

 • 1
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 2
  Huy Lien Minh Ha Vừa thực hiện mua 50,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 3
  Đức Minh Vừa thực hiện mua 50,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 4
  Rui Tachibana Vừa thực hiện mua 125,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 5
  Nguyễn Quốc Hiển Vừa thực hiện mua 75,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 6
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 7
  Rui Tachibana Vừa thực hiện mua 50,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 8
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 9
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 10
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 11
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 12
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 13
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 14
  Vừa thực hiện mua 480 Ngọc từ hệ thống
 • 15
  Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 16
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 17
  Vừa thực hiện mua 480 Ngọc từ hệ thống
 • 18
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 19
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 20
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 21
  Đặng Huy Công Vừa thực hiện mua 210,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 22
  Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 23
  Hoàng Nghĩa Vừa thực hiện mua 50,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 24
  Hoàng Nghĩa Vừa thực hiện mua 125,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 25
  Hoàng Nghĩa Vừa thực hiện mua 250,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 26
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 27
  Vừa thực hiện mua 480 Ngọc từ hệ thống
 • 28
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 29
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 30
  Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 31
  Trần Nhật Vừa thực hiện mua 100,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 32
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 33
  Vừa thực hiện mua 360 Ngọc từ hệ thống
 • 34
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 35
  Thang Le Vừa thực hiện mua 100,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 36
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 37
  Msi Ngoc Vừa thực hiện mua 100,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 38
  Đường Kiên Vừa thực hiện mua 250,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 39
  Vừa thực hiện mua 1,800 Ngọc từ hệ thống
 • 40
  Vừa thực hiện mua 1,800 Ngọc từ hệ thống
 • 41
  Dat Tran Vừa thực hiện mua 50,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 42
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 43
  Vừa thực hiện mua 1,200 Ngọc từ hệ thống
 • 44
  Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 45
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 46
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 47
  Cu Bin Dương Vừa thực hiện mua 50,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 48
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 49
  Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 50
  Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống